Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Click Active Internet en Media

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard ofstrekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Click Active: Click Active Webdesign, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Krimpen aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65558707.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Click Active een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen Click Active en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Click Active zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
5. Abonnement/onderhoudspakket: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting en domeinnaamregistratie, websiteonderhouds- en online marketingabonnementen.
6. Diensten/werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Click Active te verlenen diensten c.q. te verrichten werkzaamheden.
7. Website: de in het kader van de overeenkomst in opdracht van de wederpartij te vervaardigen website, dan wel de bestaande website van de wederpartij waarop de dienstverlening van Click Active betrekking heeft. Onder “website” wordt in de zin van deze algemene voorwaarden tevens verstaan een webwinkel.
8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Click Active en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Ook in geval van een termijn van aanvaarding, is elk aanbod van Click Active vrijblijvend. Offertes van Click Active hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is vermeld. Een aanbod van Click Active kan tot onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog worden herroepen.
2. Aan een aanbod van Click Active dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Click Active dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een aanbod van Click Active geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn daarentegen wel steeds van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Click Active gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Click Active niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Click Active binnen de geldigheidsduur daarvan, met dien verstande dat Click Active zich het recht voorbehoudt een overeenkomst slechts aan te gaan op basis van digitale ondertekening door de wederpartij van de aan haar verstrekte offerte. Een aanbod van Click Active kan uitsluitend onverkort door de wederpartij worden aanvaard, tenzij Click Active anders aangeeft.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ONDERHOUDSPAKKETTEN

1. Click Active biedt ten aanzien van reeds bestaande websites, alsmede ten aanzien van door hem ontworpen websites, onderhoudspakketten aan. Een onderhoudspakket voorziet in het doorvoeren van updates, onder meer aan de hand van beschikbare beveiligingsplug-ins van de website, en het maken van back-ups van websitecontent. In het kader van een onderhoudspakket maakt de wederpartij aanspraak op maandelijks door Click Active uit te voeren werkzaamheden. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Click Active wanneer en hoe vaak per maand updates, back-ups en eventuele andere uitdrukkelijk overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd.
2. Meerwerk ontstaan naar aanleiding van een update, komt na een daartoe strekkende opdracht voor rekening van de wederpartij en valt niet onder het onderhoudspakket.
3. Click Active spant zich in het kader van het onderhoudspakket in de werking van de website te optimaliseren en deze vrij te houden van schadelijke bestanden. Click Active kan er echter redelijkerwijs niet steeds voor instaan dat updates meteen na beschikbaar komen daarvan worden uitgevoerd. Voorts kan Click Active er niet steeds voor instaan dat zich geen inbreuken op de beveiliging van de website zullen voordoen. Ter zake onderhoudspakketten verbindt Click Active zich dan ook slechts tot een inspanningsverbintenis.
4. Updates worden door Click Active naar eigen inzicht uitgevoerd met inachtneming van wederpartijs redelijke belangen. Dit kan betekenen dat Click Active in het belang van de wederpartij bepaalde updates niet zal uitvoeren.
5. Mogelijkheden ten aanzien van door te voeren updates en te treffen (beveiligings)maatregelen zijn afhankelijk van het CMS van de website waarop slechts derden, te weten de ontwerpers of leveranciers van het CMS, invloed hebben. In geval deze derden niet langer ondersteuning bieden voor updates en/of te treffen (beveiligings)maatregelen, is Click Active nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een onderhoudspakket aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt dat abonnement door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval een opzegtermijn van een maand toepassing vindt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, behoudens in geval de wederpartij een consument is, in welk geval opzegging tegen elke dag van de maand kan geschieden.

ARTIKEL 5. | HOSTING, DOMEINNAAMREGISTRATIE EN ANDERE ABONNEMENTEN DAN ONDERHOUDSPAKKETTEN

1. Hosting, domeinnaamregistratie en online marketing abonnementen worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bepaalde looptijd wordt uitdrukkelijk overeengekomen, waarbij opgemerkt dat doorgaans een bepaalde tijd van een 12 maanden van toepassing is.
2. De abonnementen als bedoeld in het vorige lid worden na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij het abonnement conform het volgende lid tijdig is opgezegd. In geval de wederpartij een consument is, geldt dat stilzwijgende verlenging van abonnementen slechts mogelijk is voor onbepaalde tijd.
3. Abonnementen eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval een opzegtermijn van een maand toepassing vindt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, behoudens in geval de wederpartij een consument is, in welk geval opzegging tegen elke dag van de maand kan geschieden.
4. Click Active heeft geen invloed op de voortdurende beschikbaarheid van de hostingdiensten, daar deze diensten worden ingekocht van derden. Ter zake draagt Click Active dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
5. Het aanbod van domeinnamen geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan. Registratie van een domeinnaam geschiedt onder verantwoordelijkheid van de wederpartij; de wederpartij vrijwaart Click Active van alle aanspraken van derden ter zake de registratie van een domeinnaam. Click Active bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Click Active is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

1. De wederpartij staat ervoor in dat zij Click Active, gevraagd en ongevraagd, dit laatste voor zover de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
2. Indien Click Active, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwerpwerkzaamheden, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door de wederpartij, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
3. De wederpartij dient Click Active steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, zoals het verstrekken van inloggegevens, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
4. Indien uitvoering van de overeenkomst op locatie van de wederpartij geschiedt, draagt de wederpartij er zorg voor dat Click Active op die locatie gebruik kan maken van alle door hem in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN EN DERDEN

1. Indien de overeenkomst uitvoerings- of (op)leveringstermijnen vermeldt, betreffen dit te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Click Active treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Click Active schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Click Active de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Click Active alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
2. Click Active is te allen tijde bevoegd de uitvoering van bepaalde prestaties geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden (zelfstandige niet-ondergeschikte hulppersonen). Voor schade als gevolg van tekortkomingen van zelfstandige niet-ondergeschikte hulppersonen van Click Active, draagt Click Active geen enkele aansprakelijkheid.
3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. | OPLEVERING, GARANTIE EN RECLAMES BIJ ONTWERPOPDRACHTEN

1. Door Click Active vervaardigde ontwerpen, waaronder websites en andere grafische, digitale en fysieke ontwerpen mede begrepen zijn, worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat Click Active de wederpartij een daartoe strekkende mededeling doet, de wederpartij het ontwerp goedkeurt, dan wel voor de wederpartij anderszins redelijkerwijs kenbaar is dat het ontwerp door Click Active is afgerond.
2. Ten aanzien van door Click Active vervaardigde websites zal Click Active gebreken die aan de deugdelijke werking van de website in de weg staan, kosteloos herstellen gedurende een periode van 30 dagen na de oplevering. Een eventueel onderhoudspakket heeft geen invloed op de looptijd van deze garantietermijn. Onder gebreken die aan de deugdelijke werking van de website in de weg staan, worden niet begrepen gebreken die slechts van ondergeschikte invloed zijn op de gebruikswaarde van de opgeleverde website, alsmede gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren en door de wederpartij bij de oplevering niet als zodanig zijn aangemerkt. Gebreken die niet onder de bedoelde garantie van dit lid vallen, kunnen tegen een nader overeen te komen prijs worden hersteld. Herstel van gebreken als hier bedoeld is niet bij een eventueel onderhoudspakket inbegrepen.
3. De wederpartij dient bij de (op)levering van ontwerpen direct te onderzoeken of Click Active de betreffende prestatie deugdelijk is nagekomen. Van zichtbare gebreken ten aanzien van de (op)geleverde ontwerpen dient de wederpartij onverwijld mededeling te doen aan Click Active.
4. Van ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken in het (op)geleverde, dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat zij van het gebrek op de hoogte was, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk mededeling te doen aan Click Active.
5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan wel geen aanspraak op garantie als bedoeld in lid 2 maakt, vloeit er voor Click Active uit een dergelijke reclame c.q. aanspraak van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
7. Afwijkingen tussen enerzijds (op)geleverde ontwerpen en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
8. Click Active is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd het bepaalde in lid 2, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van (op)geleverde ontwerpen indien het (op)geleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan kosteloos herstel van het (op)geleverde, maakt de wederpartij nimmer aanspraak.
9. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de wederpartij verzoeken om het (op)geleverde aan te passen tegen een nader tussen partijen overeen te komen prijs.

ARTIKEL 9. | ANNULERING

1. Abonnementen kunnen slechts worden beëindigd voor zover dat voorzien is in artikel 4 en 5. Het bepaalde in het onderhavige artikel is van toepassing op overeenkomsten die eindigen door afronding en die niet op basis van een abonnement zijn aangegaan.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de wederpartij, dient de wederpartij Click Active daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij gehouden aan Click Active alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van Click Active vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
3. In geval de wederpartij die handelt in hoedanigheid van consument de overeenkomst tussentijds annuleert, kan deze wederpartij uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van de met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken onkosten, aangevuld met het honorarium van Click Active naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 10. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. De overeenkomst omvat uitsluitend de uitdrukkelijk overeengekomen diensten en werkzaamheden. Prestaties die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, worden als meerwerk beschouwd en aanvullend aan de wederpartij in rekening gebracht.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de wederpartij en Click Active tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Click Active zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Click Active zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Click Active gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Click Active op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Click Active de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Click Active zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Click Active een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. Click Active is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Click Active bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Click Active is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Click Active ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Click Active gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Click Active gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Click Active op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Click Active ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Click Active de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

OPSCHORTING EN ONTBINDING BIJ HOSTING

7. In geval van hosting past Click Active, in afwijking van lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de wederpartij, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling wat betreft hosting of een via Click Active gehoste website te voldoen, is Click Active gerechtigd de toegang voor de wederpartij tot de back-end van de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Click Active ontvangen, dan is Click Active gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website kan door Click Active offline worden gehaald indien de wederpartij vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Click Active tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Click Active vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom en/of een periodiek abonnementstarief.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Click Active vermelde prijzen exclusief btw. In relatie tot consumenten worden prijzen (mede) inclusief btw vermeld. Indien het aanbod vermeldt dat door Click Active te maken reiskosten door de wederpartij worden vergoed, geldt een tarief van € 0,35 per kilometer.
3. Click Active is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór het eindigen daarvan openbaren, aan de wederpartij door te berekenen, zoals in geval van prijsverhogingen vanwege hostingproviders waarvan Click Active in het kader van zijn dienstverlening gebruik maakt of inflatiecorrecties. De consument is in die gevallen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst.
4. Tegen stilzwijgende verlenging van abonnementen, is Click Active, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tevens gerechtigd om de abonnementstarieven te wijzigingen. In dat geval doet Click Active daarvan uiterlijk drie maanden vóór stilzwijgende verlenging van het abonnement schriftelijke mededeling aan de wederpartij.
5. Prijswijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen van heffingen van overheidswege kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang aan de wederpartij worden doorberekend.
6. Prijzen van onderhoudspakketten worden maandelijks gefactureerd. Overige abonnementstarieven zijn jaarlijks vooraf verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Voor andere prestaties dan in verband met abonnementen, is Click Active steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.
8. Click Active is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is voldaan.
9. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze, binnen de op de factuur vermelde termijn.
10. Click Active is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Na ten minste één maal een betalingsherinnering te hebben verstuurd, is Click Active bij een tweede of latere herinnering gerechtigd aanmaningskosten ten bedrage van € 29,50 aan de wederpartij door te berekenen, tenzij de wederpartij een consument is. In afwijking van de tweede zin van dit lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Click Active kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de uitvoering van de overeenkomst door Click Active, tenzij dergelijke schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Click Active. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Click Active beperkt conform hetgeen concreet ter zake in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
2. Click Active voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Click Active zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer instaan voor de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen. Dit geldt onder meer wat betreft resultaten ten aanzien van website optimalisatie, search engine optimalisatie, trainingen, online marketing campagnes en bedrijfsresultaten naar aanleiding van door Click Active vervaardigde ontwerpen van welke aard dan ook.
3. Click Active is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden, zoals hostingproviders en domeinnaamregistranten waarop Click Active geen invloed kan uitoefenen. De hostingprovider heeft het recht het recht de hosting van de website op te schorten als blijkt dat de website een gevaar vormt voor de server en/of andere op de server gehoste websites, bijvoorbeeld door aanwezigheid van onveilige scripts. De hostingprovider heeft voorts het recht de hosting van de website op te schorten als blijkt dat de website onvoldoende technisch wordt onderhouden. Ter zake vloeit er voor Click Active geen enkele aansprakelijkheid voort.
4. In geval de wederpartij dan wel een derde zorgdraagt voor het voorzien van de website van de laatste updates, staat de wederpartij ervoor in dat dit tijdig geschiedt. Bij een niet goed onderhouden website kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan, in welk geval het bepaalde in het vorige lid overeenkomstige toepassing vindt.
5. Voor zover een opdracht in die dienstverlening voorziet, verleent de wederpartij Click Active impliciete toestemming wijzigingen in het CMS, en in geval van online marketing campagnes, wijzigingen in die campagnes aan te brengen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij. Click Active draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
6. Click Active draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Click Active kan worden toegerekend.
7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Click Active nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de wederpartij.
8. Click Active is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van de website.
9. Click Active is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Click Active afhankelijk is.
10.Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Click Active voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij Click Active in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Click Active ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
11. Click Active is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content (waaronder foto’s, video’s, teksten en andere (data)bestanden) rechtmatig, juist en volledig is. Click Active aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Click Active van al haar aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de wederpartij aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
12. Click Active is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
13. Click Active is in elk geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
14. De aansprakelijkheid van Click Active is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Click Active betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Click Active nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Click Active afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Click Active dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Click Active heeft gemeld.
16.Onverminderd de vervaltermijnen als vermeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Click Active één jaar.
17. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Click Active, zal de wederpartij Click Active vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Click Active.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Click Active behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en opgeleverde websites, ontwerpen en schetsen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
2. De wederpartij is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere documenten door haar aangeleverd of beschikbaar gesteld en die betrekking hebben op de website, het domein en de hosting. De gegevens worden, behoudens voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit, niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de wederpartij.
3. De wederpartij kan niet zonder voorafgaande toestemming van Click Active het ontwerp van de website, huisstijl, logo of design voor andere dan de overeengekomen doeleinden toepassen. Ook kan zij niet zonder voorafgaande toestemming van Click Design wijzigingen in ontwerpen aanbrengen.
4. Click Active is gerechtigd om voor eigen promotiedoeleinden te verwijzen naar de in het kader van de overeenkomst door hem voor de wederpartij vervaardigde ontwerpen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van wederpartij heeft Click Active het recht de wederpartij een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Click Active hier opdracht voor heeft gekregen, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

ARTIKEL 16. | PRIVACY

Persoonsgegevens van de wederpartij worden slechts gebruikt en aan derden verstrekt voor zover dat in verband met deuitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, dan wel de wederpartij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Click Active aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.